D66 krijgt het voor elkaar

Congres 112 Motie Na-indexatie

TASS MOTIE Na-indexatie t.b.v. D66 Congres 112.

Constaterende dat:

 • in 2020 een Pensioenakkoord werd afgesloten op basis waarvan op afzienbare termijn een nieuw pensioenstelsel zal worden ingevoerd;
 • gedurende de transitieperiode 2022-2026 een aangepast, wettelijk Toetsingskader, het transitie-ftk genoemd, zal gelden waarvan de uitgangspunten inmiddels door partijen zijn overeengekomen (Kamerbrief: minister van SZW van 28-09-2020);
 • het belangrijkste uitgangspunt is dat het transitie-ftk generatie-evenwichtig, uitvoerbaar en uitlegbaar zal zijn;
 • bij veel pensioenfondsen de pensioenen de laatste 10 jaar niet of nauwelijks geïndexeerd zijn;
 • door deze indexatie-achterstand de koopkracht van betreffende pensioenen cumulatief ± 20% is gedaald.

Overwegende dat:

 • het achterwege blijven van de indexatie van de pensioenen vooral het gevolg is van het hanteren van een lage rekenrente (UFR) conform het thans nog vigerende Toetsingskader, in combinatie met het hanteren van niet-kostendekkend pensioenpremies bij >90% van de pensioenfondsen. De gemiddelde premiedekkingsgraad is slechts 71%.
 • hierdoor de facto sprake is geweest van een onevenwichtige overdracht van pensioengelden tussen de generaties;
 • deze ontwikkeling niet past bij de uitgangspunten van het transitie-ftk zoals aangekondigd door de minister van SZW (28-09-2020);
 • Na-indexatie voor alle generaties in menig pensioencontract tot de prioriteiten van het pensioenstelsel wordt gerekend;
 • Voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel vertrouwen essentieel is omdat de transitie gebaseerd moet zijn op een evenwichtige belangenafweging en er daarom ook sprake moet zijn van herstel van onevenwichtigheid (geld dat de afgelopen jaren van oud naar jong is gevloeid).

Dictum

 • Ervoor zorg te dragen dat een vorm van na-indexatie, die ook de onevenwichtige overdracht van pensioengelden tussen de generaties zoveel mogelijk repareert, een belangrijke inspanningsverplichting wordt in de uitvoeringsregelingen die moeten worden getroffen in de komende transitie-fase naar het nieuwe stelsel.

Bereikbaarheid

Dierenwelzijn & Natuur

Democratische rechtstaat

Digitalisering

Economie versterken

Inkomen & Financiën

Integratie & Migratie

Klimaat

Nederland in de wereld

Onderwijs

Vrijzinnigheid

Werk

Wonen