Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 mei 2021

HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL HEEFT TWEE OPTIES !

HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL HEEFT TWEE OPTIES

 Samenvatting.

De vakbonden en werkgevers hebben zonder overleg met de gepensioneerden gekozen voor het zogenaamde Nieuwe Contract. En: Het ‘invaren’ wordt een juridisch knelpunt.

 Goed nieuws: De actuele dekkingsgraad is ook bij de grote pensionfondsen (bijv. ABP) gestegen naar 102%. Dat maakt kortingen voorlopig onwaarschijnlijk.

Het Nieuwe Contract of de Verbeterde Premie Regeling

In het pensioenakkoord in 2020 werden twee mogelijke pensioencontracten genoemd. Die werden indertijd vermeld als contracten met collectieve risicodeling respectievelijk beperkte risicodeling. Inmiddels spreken de vakbonden over het Nieuwe Contract respectievelijk de Verbeterde Premie Regeling. In een interview in Pensioen Pro heeft de FNV gesteld dat de eigen onderhandelaars in de sectoren zich inzetten voor het Nieuwe Contract en niet voor de Verbeterde Premieregeling. In datzelfde blad is gemeld dat sociale partners op 15 april in de Pensioenkamer (dat de ABP Pensioenregeling vaststelt) een voorlopige keuze hebben gemaakt voor het Nieuwe Contract. Zij vinden dat dit het beste aansluit bij de deelnemers van het ABP.

De gepensioneerden van het ABP zijn bij die keuze NIET betrokken geweest.

In het pensioenakkoord is ook door de vakbonden toegezegd de medezeggenschap van gepensioneerden in het transitie proces richting nieuw pensioenstelsel te versterken. Die belofte is nu ontkracht doordat de vakbonden samen met werkgevers al afspraken hebben gemaakt over het Nieuwe Contract. De gepensioneerden zijn daarmee buiten spel gezet door de sociale partners.

Wel moeten de pensioenbesturen over dit ‘voornemen’ nog advies vragen aan het Verantwoordingsorgaan, maar ik verwacht daar niet veel van. De werknemers en werkgevers hebben daar een doorslaggevende meerderheid.

Beter was het geweest om de effecten van beide opties te laten doorrekenen en de resultaten daarvan voor te leggen aan alle deelnemers, ook aan gepensioneerden en werknemers.

Wel duidelijk is dat de invloed van de sociale partners in het Nieuwe Contract aanzienlijk groter is dan bij de Verbeterde Premie Regeling. En dat het om veel geld gaat. Zou dat de echte reden zijn?

Het ‘invaren’

Het ‘invaren’ gaat over de achterliggende vraag of pensioenbesturen zelf kunnen beslissen of de individuele pensioenrechten collectief kunnen worden overgedragen aan het nieuwe pensioencontract. Kort gezegd: Mag er zonder uw toestemming worden beslist over de vraag of uw toegezegde pensioen wordt omgezet naar een minder zeker pensioen. Naar verluid is dit op dit moment het belangrijkste ‘hot item’. De messen worden geslepen, de rechtszaken komen er aan.  Afwachten dus.

Prinsenbeek, 19 mei 2021.

Abel Nijdam