Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 december 2019

Motie Congres 110 Evenwichtige transitie pensioenakkoord

TASS 02 transparantie en evenwichtige verdelingseffecten van de transitie

De motie is aangenomen. 

Het D66 congres op zaterdag 9 november bijeen te Breda

Constaterende dat,

  • Tijdens de transitie naar het toekomstige pensioenstelsel zal een keuze moeten worden gemaakt tussen twee nieuwe contracten: een contract met uitgebreide risicodeling en een contract met meer beperkte risicodeling alleen in de uitkeringsfase;
  • De welvaartseffecten van de twee contracten die zijn opgenomen in het pensioenakkoord kunnen verschillen.

Overwegende dat,

  • De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel grote impact heeft;
  • De effecten en de onderbouwing van de keuze voor één van de twee contracten transparant moet zijn voor alle deelnemers;
  • Deze effecten van beide keuzes evenwichtig verdeeld moeten zijn over alle deelnemers en uitkeringsgerechtigden.

Verzoekt de fractie van de Tweede Kamer

  • Er zorg voor te dragen dat bij het transitiekader voor zorgvuldige overgang naar het nieuwe stelsel elk pensioenfonds beide contracten moet overwegen;
  • Er zorg voor te dragen dat als onderdeel van het transitiekader de pensioenfondsbesturen bij de transitie de prognose in termen van opgebouwd en uit te keren pensioen, inclusief de risico’s daarin, onder beide contracten inzichtelijk moeten maken voor alle deelnemende groepen voor het besluit voor één van de twee contracten wordt genomen;
  • Er zorg voor te dragen dat bij deze prognoses ook de effecten van het door de SER voorgestelde compenseren van de kosten van de afschaffing van de doorsneesystematiek en het ‘invaren’ van bestaande pensioenaanspraken en – rechten worden meegenomen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.